top of page

Tietosuojaseloste

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Riitta Supperi

 

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön nimi
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde

  • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän kesken näiden välisen verkkokauppatilauksen täytäntöön panemiseksi. Postituslistalle liittyneiden henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Listan jäseniä tiedotetaan www.riittasupperi.com-sivuston uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Listan jäsen hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös markkinointiviestejä.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

– rekisteröidyltä itseltään

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Kuitenkin sähköpostilistalle liittyneiden käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville Mailchimp -sähköpostimarkkinointiohjelmalle. Mailchimp on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin.

 

Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot on suojattu rekisterinpitäjän ja käsittelijöiden tietokannoissa palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

 

Tietojen säilytysaika

Asiakkuuden kesto. Sähköpostilistalle liittyneen asiakkaan tietoja säilytetään niin pitkään kuin hän on listalla. Asiakas voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta).

 

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Suoramarkkinointi

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, ellei asiakas ole itse antanut suostumusta tähän liittymällä Riitta Supperin sähköpostilistalle.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, siitä käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.

Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.

 

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itsensä toimittamat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytössä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaisille

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön sähköpostitse osoitteeseen riitta@riittasupperi.com tai postitse osoitteeseen Suvilahdenkatu 7, 00500 Helsinki.

bottom of page